Περιήγηση: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

κ. Κολαΐτη έχω τις προϋποθέσεις «αριστείας» και φορολογητέου εισοδήματος που λέει ο νόμος για να κάνω δωρεάν μεταπτυχιακά και εσείς με συμβουλεύετε να μην το κάνω γιατί θα πέσει έξω το ΠΜΣ…

«Με την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι: ‘’Οσα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η…