Περιήγηση: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Στις 26 του Ιούλη η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μετά από ανάλογη εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» αποφάσισε ομόφωνα…

κ. Κολαΐτη έχω τις προϋποθέσεις «αριστείας» και φορολογητέου εισοδήματος που λέει ο νόμος για να κάνω δωρεάν μεταπτυχιακά και εσείς με συμβουλεύετε να μην το κάνω γιατί θα πέσει έξω το ΠΜΣ…

«Με την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι: ‘’Οσα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η…