Περιήγηση: ΦΑΡΜΑΚΑ

Στις 13 Απρίλη του 2024 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55A ο νόμος 5102 με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». Χαρακτηρίζουμε…